Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; adószám: 14288306-2-13; „Dynoteq Kft.”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) 13., illetve 14. cikkében foglaltaknak való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a szerződéses partnerek kapcsolattartóinak kapcsolattartási adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; adószám: 14288306-2-13).

A Dynoteq Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Dynoteq Kft. a szerződéses kapcsolattartók kapcsolattartási adatait a szerződés teljesítése érdekében történő kapcsolattartás céljából kezeli.

A Dynoteq Kft. a szerződéses kapcsolattarójának kapcsolattartási adatait a szerződés fennállása alatt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja alapján kezeli (jogos érdeken alapuló adatkezelés), illetve a szerződés megszűnését követően a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján kezeli (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés). A Dynoteq Kft. jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítése érdekében a kapcsolattartóval fel tudja venni a kapcsolatot és ennek érdekében kezelje a kapcsolatfelvételhez szükséges kapcsolattartási adatokat.

 1. Személyes adatok kategóriái

A Dynoteq Kft. a következő kapcsolattartási adatait kezeli: név, telefonszám, e-mail cím.

 1. Személyes adatok címzettjei

A Dynoteq Kft. a kapcsolattartási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44), a TNT Express Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-068734, székhely: 1094 Budapest, Ecseri út 14-16., adószám: 10376166-244), vagy a Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-173114, adószám: 10966925-2-44, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.) részére adja át.

A Dynoteq Kft. az ügyféladatbázisban szereplő személyes adatokat a Társaság ügyviteli programját kezelő MiniCRM Zrt. székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449), valamint a Társaság számlázó programját fejlesztő Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a., cégjegyzékszám: 01-10-045531) részére teszi hozzáférhetővé.

 1. Személyes adatok forrása

Amennyiben a Dynoteq Kft. a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a Dynoteq Kft. szerződő partnere adta át a Dynoteq Kft. részére.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Dynoteq Kft. a kapcsolattartási adatait az üzleti kapcsolat fennállásáig, az ügyféladatbázisban kezelt személyes adatok esetén az utolsó kapcsolatfelvételt követő 3 évig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Dynoteq Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Dynoteq Kft. a honlapján közzéteszi, vagy erről Önt e-mail útján tájékoztatja.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Dynoteq Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Dynoteq Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Dynoteq Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Dynoteq Kft.-hez az [email protected] e-mail címen fordulhat.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Dynoteq Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Dynoteq Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Dynoteq Kft. a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Dynoteq Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Dynoteq Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Dynoteq Kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Dynoteq Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Dynoteq Kft. meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Dynoteq Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Dynoteq Kft. a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Törléshez való jog

A Dynoteq Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Dynoteq Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Dynoteq Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy (iv) a Dynoteq Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Dynoteq Kft. korlátozza, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Dynoteq Kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a Dynoteq Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Dynoteq Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén a Dynoteq Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Dynoteq Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Dynoteq Kft. a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Dynoteq Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során

 • kapcsolatba léphet a Dynoteq Kft.-vel a következő e-mail címen [email protected]; vagy
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: [email protected], levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu); valamint
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Dynoteq Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.